a74f01542a16cf6b684c98e27f04ea3657c031cf.jpeg 8342f2ace1f37d38ebc72553822acfff89605055.jpeg pw_s2.jpg radca_laptop.jpg 8823ab16c17b087d6ecadf8aecbeb2c740fdeb5a.jpeg e326289e923c52c1c9bf04fa9109340385479d91.jpeg

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi świadczone przez Kancelarię ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, wartości przedmiotu sporu oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

  • system wynagrodzenia indywidualnego – wynagrodzenie jest ustalane oddzielnie dla każdej ze zleconych usług. System ten jest stosowany w sprawach, w których można określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
  • system wynagrodzenia ryczałtowego – kierowany jest głównie do Klientów biznesowych za kompleksową obsługę prawną prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W ramach ustalonego miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego Klient otrzymuje stałą obsługę prawną w wybranym przez siebie zakresie, który to zakres kształtowany jest w oparciu o stosowną umowę. Umowa określa również wymiar godzin świadczenia usług na rzecz Klienta.
  • system wynagrodzenia godzinowego – wynagrodzenie obliczane jest w oparciu o stawkę godzinową. Wysokość wynagrodzenia zależy od  ilości czasu poświęconego na  realizację zlecenia. System ten jest stosowany głównie w sytuacjach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu i czasochłonności prac objętych zleceniem. 
  • system wynagrodzenia mieszanego (ryczałtowo-godzinowego) – stosowany głównie w umowach z podmiotami gospodarczymi w przypadku stałej obsługi prawnej. W ramach systemu wynagrodzenia ryczałtowego Klient ma zapewnioną określoną ilość godzin obsługi prawnej miesięcznie za umówioną kwotę, po przekroczeniu zaś limitu godzin, dodatkowe godziny zostają rozliczone według ustalonej stawki godzinowej.
  • system wynagrodzenia za sukces (success fee) - w przypadku spraw wymagających znacznego nakładu pracy i czasu, umowa z Klientem może przewidywać dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy. System wynagrodzenia za sukces nie może być stosowany samoistnie. Ta forma wynagrodzenia przyjmowana jest jako dodatkowy sposób wynagradzania obok form wyżej opisanych. Przy czym element wynagrodzenia jakim jest success fee podlega zapłacie wyłącznie w przypadku uzyskania dla Klienta pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

 

W sprawach sądowych podstawę ustalenia wynagrodzenia stanowią co do zasady stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163 poz. 1349 z późn. zm.).

Kwota wynagrodzenia nie obejmuje związanych ze sprawą wydatków, kosztów podróży, opłat sądowych, skarbowych, wynagrodzenia biegłych, tłumaczy przysięgłych, kosztów egzekucyjnych i innych podobnych, które ponosi Klient.

Do ustalonej w jeden z powyższych sposobów kwoty wynagrodzenia należy każdorazowo doliczyć podatek VAT.